Handelsbetingelser Expo Travel

Aftalevilkårene er gældende i forbindelse med rejser købt hos Expo Travel ApS, og kan ligeledes være omfattet af pakkerejseloven (lov. Nr. 472 af 30. juni 1993).

1. Aftaleindgåelse

1.1. Indgåelsen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og Expo Travel er indgået og bindende for begge parter, når tilbuddet accepteres af kunden.

Expo Travel sælger udelukkende rejser (hotel, fly og aktiviteter mm.) og fungerer som din rejseagent. 

Alle forhold som ikke omhandler de ydelser Expo Travel sælger, påtager Expo Travel sig ikke noget ansvar for.  Bestilling af rejser til bestemte begivenheder, sker alene på kundens ansvar, herunder i forhold til om begivenheden gennemføres. Det er ligeledes kundens eget ansvar , at vælge rejsetype, herunder vælge hvorvidt og hvornår bestilte rejser kan afbestilles. Expo Travel er derfor ikke ansvarlig eventuel refusion i tilfælde af forsinkelse, aflysning, overbooking, strejke, force majeure eller andre situationer, som ligger uden for Expo Travels kontrol, med mindre Expo Travel udtrykkelig har påtaget sig et sådant ansvar.

1.2. Rejsedokumenter

Når aftalen er indgået, fremsender Expo Travel en ordrebekræftelse og faktura til kunden uden unødig forsinkelse.

Expo Travel fremsender rejsebevis og rejseplan således at de er i hænde før afrejse og uden ugrundet ophold.

Den rejsende er forpligtet til at opgive korrekte kontaktoplysninger som Expo Travel kan anvende for at kontakte den rejsende før og under rejsen.

Hvis den rejsende ikke har modtaget rejsedokumenterne inden for den fastsatte tidsramme, skal den rejsende straks kontakte Expo Travel. Den rejsende skal forinden kontakt til Expo Travel tjekke spamfilteret i sit eget mailsystem, samt tjekke at der er videregivet korrekte oplysninger.

Den rejsende er forpligtet til at gennemgå de modtagne rejsedokumenter og ”Den rejsendes forpligtelser” (se afsnit 4.1-4.6) og straks informere Expo Travel, såfremt oplysningerne i fremsendte rejsedokumenter ikke er i overensstemmelse med det aftalte, eller der er andre fejl.

Hvis der er ændringer i kontaktoplysningerne til den rejsende, er den rejsende forpligtet til at oplyse Expo Travel om ændringerne hurtigst muligt, så Expo Travel kan få rettet oplysningerne.

2. Pris og betaling

2.1. Pris

Den oplyste totale pris ved aftalens indgåelse er den totale pris, hvilket omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos Expo Travel. Dertil er bidrag til Rejsegarantifonden inkluderet i den samlede pris.

På rejsens destination kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entréer og afgifter som Expo Travel ikke kan opkræve ved aftalens indgåelse da betalingerne relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen mellem den rejsende og Expo Travel. Som eksempel på dette kan nævnes turismeskatter der betales direkte til hotellet, hvilket eksempelvis er tilfældet i Dubai.

Rejsens samlede pris fremgår af den fremsendte faktura eller kvittering. Hvis der sker ændringer i rejsen eller forudsætningerne hos den rejsende, vil dette kunne medføre at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet af Expo Travel.

2.2. Betaling

Der opkræves betaling ved bestilling af rejsen/aftales indgåelse, hvorefter rejsen udstedes. Betaling foretages som udgangspunkt med betalingskort direkte på hjemmesiden, eller gennem fremsendt betalingslink ved skræddersyet rejse.

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for betaling, har Expo Travel ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Expo Travel ret til betaling af det beløb, den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2.1., såfremt Expo Travel afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

3. Afbestillings- og rejseforsikring

Det anbefales at kunden tegner de rette forsikringer i forbindelse med deres rejse. Inden aftalens indgåelse vil Expo Travel præsentere den rejsende oplysninger om muligheden for at tegne afbestillings- og rejseforsikring. Expo Travel samarbejder med Gouda Forsikring og tilbyder disses forsikringer til vores rejsende, da disse anses som værende den bedste udbyder på markedet.

3.1 Afbestillingsforsikring (Før afrejse)

Ved afbestillingsforsikring sikres blandt andet fri afbestilling ved akut opstået sygdom hos den rejsende eller nærmest pårørende (skal være lægedokumenteret). Ønsker den rejsende at tegne en afbestillingsforsikring skal dette gøres samme dag som rejsen bestilles. Såfremt dette ikke sker, kan kunden tage kontakt til Expo Travel, hvor der vil ske en vurdering af muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring.

3.2 Rejseforsikring (under rejsen)

En rejseforsikring dækker blandt andet ved opstået sygdom, lægehjælp, ulykke, hospitalsindlæggelse, hjemtransport etc. Ønsker den rejsende at tegne en rejseforsikring skal dette ligeledes ske i forbindelse med bestilling af rejsen. Såfremt dette ikke sker, kan kunden tage kontakt til Expo Travel, hvor der vil ske en vurdering af muligheden for at tegne en rejseforsikring.

4. Den rejsendes forpligtelser

4.1. Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter

Det er den rejsendes eget ansvar at gældende regler for pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter overholdes.

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning. Dertil er den rejsende ansvarlig for at opfylde kravene for visum og bevis for påkrævede vaccinationer.

Expo Travel kan oplyse om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i form af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold der er nødvendige for rejsens gennemførelse. Hvis der er særlige ind- og udrejse regler for landet vil Expo Travel informere om dette vil aftalens indgåelse.

Oplysningerne for pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske pas. Hvis en eller flere af de rejsende ikke har dansk pas eller har dobbelt statsborgerskab, skal Expo Travel informeres om dette inden indgåelse af aftalen, så Expo Travel kan vejlede og rådgive den rejsende korrekt, samt indsamle de nødvendige dokumenter.

Expo Travel kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle følger ved manglende indrejse-dokumenter, vaccinationer og lign.

4.2. Navne på rejsedokumenter

Det er kundens eget ansvar, umiddelbart efter modtagelsen af rejsedokumenter, at kontrollere at oplysninger heri er i overensstemmelse med det bestilte, samt at alle informationer på de rejsende stemmer overens med de rejsendes pas.

Er der uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til Expo Travel som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold vil udgifter hermed afholdes af den rejsende. Expo Travel kan ikke holdes ansvarlig, hvis ændringen ikke er mulig.

4.3. Rettidigt fremmøde

I tilfælde hvor den rejsende udebliver fra bestilt rejseydelse, eller ikke har mulighed for at deltage grundet ugyldige eller manglende rejsedokumenter, vil denne ikke kunne opnå godtgørelse af nogen art.

I tilfælde hvor flybilletter er en del af pakkerejsen, skal flybilletterne benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil flyselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke vælge kun at benytte enkelte strækninger af en flyrejse. Eksempelvis kan den rejsende ikke kun benytte sig af hjemrejse.

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter i god tid ved hjemrejse.  Dette kan gøres ved at orientere sig om der er blevet foretaget eller annonceret ændringer, i hjemrejsetidspunktet som er angivet på rejsedokumenterne. Meddelelse om ændringer vil blive oplyst individuelt til den rejsende, ved anvendelse af de kontaktoplysninger som den rejsende har oplyst ved aftalens indgåelse.

Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og afgangstider for de inkluderede transportmidler. Dette kan eksempelvis ske ved at holde øje med oversigtsskærme ved ankomst til lufthavnen, eller kontakte personalet ved tvivl. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for Expo Travels kontrol. Den rejsende kan i disse situationer ikke gøre krav gældende overfor Expo Travel.

4.4. Ordensbestemmelser

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser der gælder for alle pakkerejsens underleverandører, eksempelvis hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således at medrejsende ikke føler sig generet. Ved gentagende grov, eller upassende opførsel kan dette medføre at Expo Travel eller repræsentanter vil bortvise den rejsende fra den videre deltagelse i rejsen. Ved bortvisning fra den videre deltagelse, er den rejsende selv ansvarlig for egen hjemtransport og de udgifter som medfølger. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for refundering af en del eller hele pakkerejsens pris.

Expo Travel er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse over for den rejsende i forbindelse med upassende adfærd. I sådanne situationer er den rejsende selv ansvarlig for de udgifter, den rejsende kan blive påført, og kan ikke gøre krav overfor Expo Travel, og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af en del eller hele pakkerejsens pris.

4.5. Manglende efterlevelse

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visum, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn, regler om rettidigt fremmøde og/eller ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod Expo Travel, formidleren eller underleverandører til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

5. Ændringer af den indgåede aftale

5.1. Overdragelse af pakkerejsen

Det er som udgangspunkt ikke muligt at overdrage rejsen til en anden person. Her henvises derfor til de almindelige afbestillingsbestemmelser.

5.2. Prisændringer

Expo Travel kan efter indgåelse af aftale foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt at der sker ændringer i en eller flere af følgende:

 • Prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder
 • Skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser som er pålagt af en tredjemand der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen
 • Valutakurser som er af betydning for pakkerejsen

Ved ændringer i rejsens pris vil Expo Travel informere den rejsende om prisforhøjelser. Underretningen skal ske senest 20 dage før afrejse. Prisen kan maximalt forhøjes med 10% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 10% af pakkerejsens pris, er den rejsende berettiget til at hæve aftalen.

5.3. Den rejsendes ændringer af pakkerejsen

Hvis den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal Expo Travel kontaktes hurtigst muligt. Hvis det er muligt at foretage de ønskede ændringer, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter som ændringerne medfører. Expo Travel har i den forbindelse retten til at fradrage eventuelle omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

Hvis den rejsende ønsker at foretage ændringer som Expo Travel ikke kan opfylde i den eksisterende rejse, og der derfor skal bestilles en ny rejse, vil ændringen anses som en afbestilling af pakkerejsen, og her gælder reglerne for afbestilling som fremført i afsnit 6.2.

5.4 Expo Travels ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse

5.4.1. Uvæsentlige ændringer

Inden pakkerejsens begyndelse er Expo Travel berettiget til at foretage ændringer i pakkerejsen ansvarsfrit uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Expo Travel har oplyst den rejsende klart og tydeligt og uden unødig forsinkelse om ændringerne.

5.4.2. Andre ændringer

Hvis Expo Travel inden pakkerejsens begyndelse enten:

 • Foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen
 • Ikke kan levere bestemte ydelser som den rejsende har anmodet og som Expo Travel har accepteret at levere
 • Hæver prisen på rejsen med mere end 10%

Har den rejsende følgende rettigheder:

 • Den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen.

Expo Travel er forpligtet til at rette henvendelse uden unødig forsinkelse til den rejsende og oplyse om væsentlige ændringer og hvilken betydning det må have for pakkerejsens pris.

6. Aftalens ophør

6.1. Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 1 samt §7 stk. 2 nr. 5 der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Den rejsende kan afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse uden gebyr, hvis der på destinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

De pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder skal ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen. Det kan eksempelvis være på baggrund af en vejledning eller udtagelse fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. (Se: www.um.dk og www.ssi.dk)

I tilfælde af en gebyrfri annullering har den rejsende ret til fuld refundering af rejsens pris, men ikke ret til yderlige kompensation fra Expo Travel.

Hvis den rejsende ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende til den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt, gælder den gebyrfrie afbestillingsret ikke.

Hvis den rejsende ikke kan afbestille gebyrfrit, gælder de almindelige afbestillingsregler.

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgår en væsentlig del, har den rejsende ret til at afbestille hele rejsen.

6.2.1. Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr

Under normale omstændigheder vil tilbagebetalingen af beløbet ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen. Ved uforudsete omstændigheder kan der forekomme længere tilbagebetalingstider hvilket Expo Travel vil informere om ved afbestilling af rejsen. Det er den rejsendes ansvar at fremsende korrekte bankoplysninger til Expo Travel ved tilbagebetalingerne.

Expo Travel forbeholder sig retten til gensalg af afbestilte rejseydelser.

6.3. Expo Travels opsigelse

6.3.1. Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Hvis rejsens gennemførsel betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af Expo Travels udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil fremgå hvor mange antal deltagere der er minimum eller en mindste belægningsprocent førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens begyndelse. Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt kan Expo Travel ansvarsfrit opsige aftale om pakkerejsen.

6.3.2. Opsigelse på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Expo Travel kan ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis Expo Travel er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og Expo Travel underretter den rejsende om opsigelse af aftalen uden unødig forsinkelse inden pakkerejsens begyndelse.

Den rejsende får i overstående opsigelsessituationer de indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende har ingen krav til erstatning.

7. Mangler og reklamation

Hvis der konstateres en mangel efter rejsens begyndelse, enten undervejs eller på rejsemålet skal den rejsende med det samme efter konstateringen reklamere over manglen til Expo Travel, en repræsentant eller en underleverandør. Hvis repræsentanten eller underleverandøren ikke kan hjælpe, eller ikke hjælper tilfredsstillende ifølge den rejsendes opfattelse, skal den rejsende reklamere direkte til Expo Travel.

Den rejsende skal sikre sig at reklamationen bliver noteret i skriftelig form, og få en kvittering for reklamationen udleveret. Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet overstående, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og opnåelsen af kompensation.

8. Begrænsninger i Expo Travels erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montral konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordningen 297/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Expo Travels erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører der har det direkte ansvar for befordringen.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel.
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte værdigenstande erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

9. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Expo Travel – skal inden 14 dage efter rejsens afslutning fremsættes over for Expo Travel. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod Expo Travel gældende.

Den rejsende kan klage til:

Expo Travel ApS

Porcelænshaven 26

2000 Frederiksberg

[email protected]

10. Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation

Ved fremsendelse af reklamation til Expo Travel skal den rejsende oplyse om der også er søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Expo Travel har ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren.

11. Værneting og lovvalg

Kan der mellem den rejsende og Expo Travel ikke opnås enighed om et erstatningskrav og/eller erstatningsbeløb ved en klage, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse Ankenævnet.

Pakkerejse Ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse Ankenævnet, skal hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom konventionen af 1980.

12. Garanti i Rejsegarantifonden

Expo Travel har i tilfælde af konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby.

Få hjælp af en rejsekonsulent

Fortæl os om jeres ønsker og få hjælp fra en professionel rejsekonsulent.Angiv så vidt muligt gerne datoer, antal personer og ønsker, og så vender vi tilbage hurtigst muligt.